περιήγηση Ετικέτας

Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Σύρου

Αναβαθμίζεται με βελτιωμένους πεζόδρομους και wifi το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Σύρου

Με την υπ’ αριθμ. 3298/Β1/842 (ΑΔΑ: Ω36Ρ46ΜΤΛΡ-ΜΚΦ) απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ, τροποποιήθηκε η Πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Σύρου» με Κωδικό ΟΠΣ…