Τον Νοέμβριο ξεκινά η απογραφή αιγοπροβάτων για το 2020 – διενεργείται και ψηφιακά

Έναρξη λειτουργίας ψηφιακής υπηρεσίας κοινοποίησης ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων

Η διενέργεια της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου κάθε εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων και η κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων στην οικεία κτηνιατρική αρχή, αποτελεί υποχρέωση του κάθε κατόχου αιγοπροβάτων.

Επισημάνεται, επίσης, ότι:

(α) η εν λόγω υποχρέωση αφορά όλους τους αιγοπροβατοτρόφους που δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών που µπορεί συγκυριακά ή µη να µην κατέχουν ζωικό κεφάλαιο κατά την περίοδο της ετήσιας απογραφής, ωστόσο δεν έχουν διακόψει, µε αίτησή τους, τη λειτουργία της εκμετάλλευσής τους,

(β) η απογραφή διενεργείται το διάστηµα των µηνών Νοεµβρίου-∆εκεµβρίου κάθε έτους και η κοινοποίησή της στην αρµόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός προθεσµίας 30 ηµερών από τη διενέργειά της, που πάντως δεν ξεπερνά τη 15η ∆εκεµβρίου.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εμπλεκομένων και την πρόληψη μετάδοσης του κορωνοϊού, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας, τόσο των εργαζομένων όσο και του κοινού,

για τη φετινή χρονιά (2020) η κοινοποίηση της απογραφής του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων είναι δυνατόν  να διενεργηθεί:

(α) µε τη χρήση της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που έχει τεθεί σε λειτουργία, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου στις Υπηρεσίες.

(β) µε την προσέλευση του κάθε κατόχου στην οικεία κτηνιατρική αρχή, όπως συνέβαινε έως σήμερα, αλλά κατόπιν συνεννόησης.

Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, γίνεται µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://e-services.minagric.gr ακολουθώντας τις λεπτομερείς οδηγίες που διατίθενται ανηρτημένες     εκεί.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζει ότι:

(α) κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων µέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση, την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο μητρώο της εκμετάλλευσής του,

(β) το µέρος Β’ του μητρώου της εκμετάλλευσης θα πρέπει να ενημερωθεί µε τα απογραφικά στοιχεία, ανάλογα (η ψηφιακή υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του κατόχου για την αντίστοιχη ενημέρωση του μητρώου της εκμετάλλευσής του.

(γ) ο κάθε χρήστης/κάτοχος αιγοπροβάτων έχει τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής απογραφικών στοιχείων µόνο µία φορά κατά την απογραφική περίοδο (σε περίπτωση που η υποβληθείσα απογραφή χρήζει τροποποίησης λόγω λανθασμένων στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος       θα  πρέπει        να  απευθύνεται,  άµεσα,   στην  οικεία     κτηνιατρική αρχή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κτηνοτρόφοι µπορούν να απευθύνονται στις αρµόδιες Αρχές: Τµήµα Κτηνιατρικής Νάξου: τηλ. 2285361440

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.