Σύρος : οικονομική ενίσχυση σωματείων και συλλόγων με αθλητικό χαρακτήρα

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης προγραμματίζει, εντός του 2020, να ενισχύσει οικονομικά τα σωματεία και τους συλλόγους με αθλητικό χαρακτήρα που έχουν την έδρα τους εντός των ορίων του Δήμου.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 και τις πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού  (Κολυμβητήριο Ηρ. Πολυτεχνείου 19 τηλ. 22810 84505).

Στο αίτημα θα περιλαμβάνονται :

  • Αίτηση του συλλόγου προς τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης (Γραφείο Αθλητισμού) για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, στην οποία οπωσδήποτε θα περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου (επισυνάπτεται).
  • Έκθεση με τις δράσεις που υλοποίησαν κατά το τρέχον έτος καθώς και τις δράσεις που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν και στις οποίες θα διαθέσουν την επιχορήγηση που θα λάβουν. Επισημαίνεται ότι οι δράσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες και όχι αόριστες και να αφορούν την προαγωγή της πνευματικής και αθλητικής ανάπτυξης της Σύρου. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναφέρονται:

α) Δραστηριότητες

β) Αριθμός Αθλητών

γ) Τμήματα που λειτουργούν

δ) Προπονητές

ε) Πρωταθλήματα που συμμετέχουν

στ) Επιτυχίες Συλλόγου – Διακρίσεις Αθλητών

  • Αποδεικτικά έγγραφα για τη νόμιμη λειτουργία του συλλόγου, στα οποία περιλαμβάνονται φωτοαντίγραφο του καταστατικού (στους σκοπούς του συλλόγου πρέπει να αναφέρεται η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων) και απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, για τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου.
  • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, οι οποίες θα υποβληθούν μεταγενέστερα.
  • Απολογισμό έτους 2019 και αν έχουν λάβει επιχορήγηση το έτος 2019, απολογισμό δαπανών της επιχορήγησης και προϋπολογισμό έτους 2020.
  • Φωτοτυπίες τιμολογίων της δράσης που επιχορηγήθηκε για το έτος 2019
  • Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων που έλαβε ο σύλλογος το προηγούμενο έτος έχει υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, ο σύλλογος οφείλει να υποβάλει αναρτημένα στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών, οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014.
  • Εάν η επιχορήγηση είναι μέχρι 3.000,00€, υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου ότι νομιμοποιείται να εισπράξει για λογαριασμό του συλλόγου ή του σωματείου. Στη θέση της υπογραφής της δήλωσης, τίθεται η σφραγίδα του συλλόγου ή του σωματείου, ενώ η δήλωση πρέπει να φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.
  • Φωτοτυπία του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί σε οποιαδήποτε τράπεζα επ’ ονόματι του εν λόγω σωματείου ή συλλόγου.

 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα προσκομιστούν σε τρία αντίγραφα.

 

Το ύψος της επιχορήγησης και η καταβολή της θα αποφασιστεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού.

Επισυνάπτεται σχετική αίτηση :

ΑΙΤΗΣΗ 2020

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

hot horny hunk solo scene.videos porno
freewatchingporn.com
hdmadthumbs