Ράβουν νέο αδιάβροχο “κουστούμι” στην Λιμνοδεξαμενή Εγγαρών

Με δεδομένο το γεγονός ότι οι βροχοπτώσεις και στο νησί της Νάξου έχουν κατά τα τελευταία έτη μειωθεί αισθητά, η πλήρης αποκατάσταση (με έργα συμπληρωματικά) και σωστή λειτουργία της λιμνοδεξαμενής των Εγκαρών αποτελεί για τον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έργο πρώτης προτεραιότητας.

 

Το καμπανάκι ήχησε από πέρσι τέτοια εποχή…

Από πέρσι τον Ιούνιο ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μπήκε στην διαδικασία προκειμένου να ενισχύσει την λειτουργούσα από το 1994 λιμνοδεξαμενή των Εγκαρών με τις ενδεικνυόμενες τεχνικές παρεμβάσεις, να την εντάξει στο Πρόγραμμα Αναπτύξεως Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 το οποίο καλύπτεται από Εθνικούς Πόρους (Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων). Η σχετικές διαδικασίες διήρκεσαν ένα γεμάτο δωδεκάμηνο είχαν αίσιο τέλος.

Να, πώς έχει το χρονικό των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο. Και συγκεκριμένα, να πώς έχει το απόσπασμα απόσπασμα από το πρακτικό της 11ης/2017 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων της 26ης Ιουνίου 2017. Αρ. Απόφ. 120/2017 Περίληψη: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Αναπτυκτικό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 (Εθνικοί Πόροι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων).

Στην Νάξο, στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 26-06-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30μ.μ., ύστερα από την υπ. αρ. πρωτ. 12763/22-06-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 20, παρόντος του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Εμμανουήλ Μαργαρίτη, άρχισε η συνεδρίαση. Παρόντες Σύμβουλοι: Ανεβλαβής Αργύριος, Βαθρακοκοίλης Νικόλαος, Γαβαλάς Ιωάννης, Καραμπάταση Νεκταρία, Λιανός Δημήτριος, Μαυρομμάτης Φώτιος, Μανιός Δημήτριος, Μαρούλης Μιχαήλ, Πολυκρέτης Εμμανουήλ, Σέργης Νικόλαος, Σιδερής Νικόλαος, Σίμου Νικολέτα, Παντελιάς Ευάγγελος, Πράσινος Μιχαήλ, Τσολάκης Ιωάννης, Μαϊτός Νικόλαος, Σπυριδάκη Μαρούσα, Χουζούρης Νικόλαος, Βασαλάκης Αντώνιος, Κορρές Ιωάννης. Απόντες Σύμβουλοι:, Φωστιέρης Παναγιώτης, Αξαόπουλος Ιωάννης, Σέργης Σταμάτιος, Βρούτσης Βασίλειος, Κορακίτης Εμμανουήλ, Μαράκης Ιωάννης, Φραγκίσκος Νικόλαος. Προσήλθαν: Κατά την διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος οι Μαράκης Ιωάννης και Κορακίτης Εμμανουήλ. Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης:

Οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Γιαννάκης Γεώργιος, Κουφονησίων, Κωβαίος Αντώνιος, Δονούσας, Πράσινος Δημήτριος, Ηρακλείας, Γαβαλάς Πέτρος, Σχοινούσας, Σιγάλας Μιχαήλ και Αγίου Αρσενίου, οι οποίοι δεν παρευρίσκονται στην συνεδρίαση.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων Χαλκείου, Γαβαλάς Γεώργιος, Σαγκρίου, Σκορδιαλός Στυλιανός και Δαμαριώνα, Σωμαρίπας Κων/νος, οι οποίοι παρευρίσκονται στην συνεδρίαση.

Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Εγγαρών, Λιανός Παράσχος ο οποίος δεν παρευρίσκεται στην συνεδρίαση. Το «παρών» στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών έδωσε ο (Διοικητικός– Οικονομικός υπάλληλος του Δήμου), Γιώργος Χατζηανδρέου. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγαγε προς συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 12734/21-06-2017 εισήγηση του Αντιδημάρχου, Μανώλη Πολυκρέτη η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση του Σώματος, έχει αναλυτικά ως εξής:

Θέμα: Απόφαση έγκρισης υποβολής πρότασης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ)

Σε συνέχεια του (α) σχετικού, τίθεται προθεσμία για υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του θέματος, έως 31/7/2017. Κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής έως 3 προτάσεων ελάχιστου προϋπολογισμού 100.000€ και μέγιστου 5.000.000,00€.

Στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας, κρίνεται σκόπιμη η λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα εγκρίνεται η υποβολή προτάσεων στο αναφερόμενο πρόγραμμα.

Σχετικά προτεινόμενα έργα που εμφανίζουν σημαντικό βαθμό ωριμότητας και αποτελούν σημαντικά και αναγκαία έργα υποδομής στους τομείς προστασίας του περιβάλλοντος και διασφάλισης επάρκειας ύδατος.

Τα στοιχεία των προς χρηματοδότηση έργων για τα οποία προτείνεται η υποβολή προτάσεων έχουν ως εξής:

Πρόταση 1: Αγωγός μεταφοράς ακαθάρτων Τ.Κ. Σαγκρίου – Βίβλου (προϋπολογισμού: 1.908.000,00 ευρώ)

Πρόταση 2: Αποκατάσταση – Στεγανοποίηση Λιμνοδεξαμενής Εγγαρών (προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ) Πρόταση 3: Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στη Νάξο (προϋπολογισμού 198.000,00 ευρώ). Οι αναφερόμενοι προϋπολογισμοί των δύο αρχικών προτάσεων, πιθανά να διαφοροποιηθούν λόγω ανάγκης επικαιροποίησης των σχετικών μελετών, οι οποίες θα υποβληθούν προς έγκριση σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και τις ενέργειές σας, ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος, Πολυκρέτης Μανώλης.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα σε διαλογική συζήτηση και στη λήψη σχετικής απόφασης.

Βασαλάκης Αντώνιος: Θα υπερψηφίσουμε με την υποσημείωση να υπάρχει μια σαφής υδρογεωλογική μελέτη που να αποδεικνύει την ασφάλεια και η οποία θα αναλύεται και θα υπογράφεται από αυτούς που είναι αρμόδιοι.

Κορρές Ιωάννης: Η επάρκεια ύδατος έχει να κάνει και με ένα συνολικότερο σχεδιασμό για όλο το νησί. Οι γεωτρήσεις θα πρέπει να υπάρχουν μόνο σαν εναλλακτική λύση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα: Α) Εγκρίνει την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο Αναπτυκτικό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 66105/2017 πρόσκλησης του ΥΠΟΙΚΑ/ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ, για τα κάτωθι έργα:

  1. Αγωγός μεταφοράς ακαθάρτων Τ.Κ. Σαγκρίου – Βίβλου (προϋπολογισμού: 1.908.000,00 ευρώ) 2. Αποκατάσταση – Στεγανοποίηση Λιμνοδεξαμενής Εγγαρών (προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ) 3. Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στη Νάξο (προϋπολογισμού 198.000,00 ευρώ)

*Για την εν λόγω απόφαση που πήρε αριθμό 120/2017, έλαβαν γνώση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Φώτης Μαυρομμάτης και τα μέλη, Ανεβλαβής Αργύριος, Βαθρακοκοίλης Νικόλαος, Γαβαλάς Ιωάννης, Καραμπάταση Νεκταρία, Λιανός Δημήτριος, Μανιός Δημήτριος, Μαρούλης Μιχαήλ, Πολυκρέτης Εμμανουήλ, Σέργης Νικόλαος, Σιδερής Νικόλαος, Σίμου Νικολέτα, Παντελιάς Ευάγγελος, Πράσινος Μιχαήλ, Τσολάκης Ιωάννης, Μαϊτός Νικόλαος, Σπυριδάκη Μαρούσα, Χουζούρης Νικόλαος, Μαράκης Ιωάννης, Κορακίτης Εμμανοήλ, Βασαλάκης Αντώνιος και Κορρές Ιωάννης.

Στην Νάξο, στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 11-07-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ., ύστερα απ’ την υπ. αρ. πρωτ. 13952/07-07-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 23, παρόντος του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Εμμανουήλ Μαργαρίτη, άρχισε η συνεδρίαση. Παρόντες Σύμβουλοι: Ανεβλαβής Αργύριος, Βαθρακοκοίλης Νικόλαος, Μαυρομμάτης Φώτιος, Μανιός Δημήτριος, Πολυκρέτης Εμμανουήλ, Σιδερής Νικόλαος, Παντελιάς Ευάγγελος, Πράσινος Μιχαήλ, Καραμπάταση Νεκταρία, Τσολάκης Ιωάννης, Μαρούλης Μιχαήλ, Σέργης Νικόλαος, Λιανός Δημήτριος, Σίμου Νικολέτα, , Κορακίτης Εμμανουήλ, Μαϊτός Νικόλαος, Μαράκης Ιωάννης Σέργης Σταμάτιος, Φραγκίσκος Νικόλαος, Χουζούρης Νικόλαος, Βασαλάκης Αντώνιος, Βρούτσης Βασίλειος, Κορρές Ιωάννης. Απόντες Σύμβουλοι: Φωστιέρης Παναγιώτης, Αξαόπουλος Ιωάννης, Σπυριδάκη Μαρούσα, Γαβαλάς Ιωάννης. Αποχώρησαν: Στο 3ο θέμα, ο Φραγκίσκος Νικόλαος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, Γεώργιος Γιαννάκης, ο οποίος δεν παρευρίσκεται στην συνεδρίαση και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σαγκρίου, Σκορδιαλός Στυλιανός, ο οποίος δεν παρευρίσκεται στην συνεδρίαση. Στην συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών το «παρών» έδωσε ο οικονομικός και διοικητικός υπάλληλος του Δήμου, Γιώργος Χατζηανδρέου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγαγε προς συζήτηση το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 13995/07-07-2017 εισήγηση του Αντιδημάρχου, Μανώλη Πολυκρέτη έχει αναλυτικά ως εξής: Θέμα: Τροποποίηση – Συμπλήρωση απόφασης έγκρισης υποβολής πρότασης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ)

Σε συνέχεια των (α) και (β) σχετικών, παρακαλούμε για την τροποποίηση – συμπλήρωση της (γ) σχετικής ως προς την 3η πρόταση, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία.

Η προτεινόμενη τροποποίηση – συμπλήρωση έχει ως εξής:

Πρόταση 1: Αγωγός μεταφοράς ακαθάρτων Τ.Κ. Σαγκρίου – Βίβλου (προϋπολογισμού: 1.908.000,00 ευρώ) Πρόταση 2: Αποκατάσταση – Στεγανοποίηση Λιμνοδεξαμενής Εγγαρών (προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ) Πρόταση 3: Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στη Νάξο – Αντλιοστάσια και αγωγοί μεταφοράς νερού Τ.Δ. Δαμαριώνα από Αη-Λια στις δεξαμενές νερού Αη-Γιάννη & Ράχης Δαμαριώνα (προϋπολογισμού 618.000,00 ευρώ)

Οι αναφερόμενοι προϋπολογισμοί, πιθανά να διαφοροποιηθούν λόγω ανάγκης επικαιροποίησης των σχετικών μελετών, οι οποίες θα υποβληθούν προς έγκριση σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. («Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και τις ενέργειές σας, ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος, Πολυκρέτης Εμμανουήλ».)

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα σε διαλογική συζήτηση και στην λήψη σχετικής απόφασης. Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα: 1. Εγκρίνει την τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 120/2017 απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων «Έγκριση υποβολής πρότασης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 (Εθνικοί Πόροι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων)», σύμφωνα και για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 13995/07-07-17 καταχωρούμενη στο ιστορικό της απόφασης αυτής εισήγησης του Αντιδημάρχου, Μανώλη Πολυκρέτη. 2. Συγκεκριμένα, συμπληρώνει και επαναδιατυπώνει την υπ ́ αριθμ. 120/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ως προς την 3η πρόταση του αποφασιστικού μέρους αυτής, για την Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στη Νάξο, ως εξής: Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στη Νάξο – Αντλιοστάσια και αγωγοί μεταφοράς νερού Τ.Δ. Δαμαριώνα από Αη-Λια στις δεξαμενές νερού Αη-Γιάννη & Ράχης Δαμαριώνα (προϋπολογισμού 618.000,00 ευρώ). Κατά λοιπά η υπ’ αριθμ. 120/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου παραμένει ως έχει. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 162/2017.

Με ημερομηνία 7/6/2018 και θέμα «Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης και τροποποίηση απόφασης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης» σε ό,τι αφορά στο έργο «Αποκατάσταση – στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενής Εγγαρών», ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Μανώλης Πολυκρέτης σημείωσε:

Στο πλαίσιο έκδοσης απόφασης χρηματοδότησης από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 (Εθνικοί Πόροι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) του έργου του θέματος, απαιτείται τροποποίηση της (β) σχετικής απόφασης, προκειμένου να ταυτίζεται με το (δ) σχετικό αίτημα χρηματοδότησης. Το (δ) σχετικό υποβλήθηκε με βάση σχετική μελέτη που επικαιροποιήθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και με βάση την οποία η απαιτούμενη δαπάνη ανήλθε σε 670.000 ευρώ, ενώ η δαπάνη της αρχικής (προ της επικαιροποίησης) μελέτης, ήταν 500.000 ευρώ.

Οι αύξηση της δαπάνης της επικαιροποιημένης μελέτης προέκυψε: από εφαρμογή του νέου «Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» (ΦΕΚ 1746/Β/19.5.2017), από διόρθωση ποσοτήτων της αρχικής μελέτης λόγω λάθους υπολογισμών των προμετρήσεων, και κυρίως, από τη μεταβολή του πάχους της μεμβράνης στεγανοποίησης για βελτίωση της αξιοπιστίας της προτεινόμενης λύσης, σε 2,00mm αντί για 1,00mm που προέβλεπε η αρχική μελέτη.

Με βάση τα ανωτέρω, σας υποβάλλουμε συνημμένα την επικαιροποιημένη μελέτη και παρακαλούμε για την έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης όπως θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και για την τροποποίηση της (β) σχετικής, ώστε στη 2η Πρόταση να διορθωθεί ο σχετικός προϋπολογισμός, ο οποίος θα πρέπει να αφορά την επικαιροποιημένη μελέτη (670.000 ευρώ), σύμφωνα και με το (δ) σχετικό αίτημα χρηματοδότησης.

Να πώς έχει το απόσπασμα από το πρακτικό της 12ης/2017 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων της 11ης Ιουλίου 2017. (Αρ. Απόφ. 162/2017 – Περίληψη: Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 120/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την ανόρυξη γεωτρήσεων στην Νάξο».

Η μελέτη… / Το αντικείμενό της… / Τα 670 χιλιάρικα…

Αντικείμενο της εν λόγω μελέτης είναι ο εντοπισμός και περιγραφή των βλαβών που παρουσιάζει η στεγάνωση της λιμνοδεξαμενής Εγγαρών, η διερεύνηση των τεχνικών λύσεων για την αποκατάσταση των βλαβών και η σύνταξη των προτάσεων επιδιόρθωσης των βλαβών του συστήματος στεγάνωσης της υπόψη Λιμνοδεξαμενής.

Στο τεύχος αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα – πορίσματα, που προέκυψαν κατόπιν εκτέλεσης αυτοψίας στον χώρο της λιμνοδεξαμενής από εκπροσώπους της Αναδόχου, η περιγραφή των βλαβών και οι προτάσεις αποκατάστασης του συστήματος στεγάνωσης της λιμνοδεξαμενής Εγγαρών.

Χαρακτηριστικά έργου – περιγραφή λιμνοδεξαμενής Εγγαρών:

Η λιμνοδεξαμενή Εγγαρών Ν. Νάξου εντάχθηκε στα πλαίσια προγράμματος κατασκευής μικρών λιμνοδεξαμενών του Υπουργείου Γεωργίας στα νησιά των Νοτίων Κυκλάδων και η κατασκευή της ολοκληρώθηκε το 1994. Ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν η συγκέντρωση των υδάτων από τον χείμαρρο Εγγαρών, στον οποίο υπάρχει και μόνιμη πηγή και η διάθεσή τους για τις ανάγκες άρδευσης της ευρύτερης περιοχής. Αργότερα προστέθηκε και η ύδρευση της πόλης της Νάξου και άλλων οικισμών από τα νερά της λιμνοδεξαμενής Εγγαρών.

Η θέση της λιμνοδεξαμενής βρίσκεται σε φυσική κοιλότητα του εδάφους, 650m από τη θάλασσα και 1 500m Β από τον οικισμό των Εγγαρών, όπως φαίνεται στο Σχ. 2.1. Το μεγαλύτερο μέρος της λιμνοδεξαμενής βρίσκεται σε επαφή με την Επ. Οδό Εγγαρών – Απόλλωνος.

Πρόκειται για εξωποτάμια λιμνοδεξαμενή ωφέλιμου όγκου 570 000m3 και επιφάνειας ταμιευτήρα 95 000m2, το σχήμα της οποίας προσομοιάζει τρίγωνο, λόγω του γεγονότος ότι ακολουθήθηκε η μορφολογία του εδάφους. Η «βάση» του τριγώνου, στη Β πλευρά, έχει μήκος, εσωτερικά της δεξαμενής, περί τα 90m και το «ύψος» είναι περί τα 500m.

Για την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής εκτελέσθηκαν εκσκαφές στα Α, Ν και Δ πρανή του φυσικού εδάφους, ενώ κατασκευάστηκε ανάχωμα στη Β πλευρά. Η στέψη της λιμνοδεξαμενής προβλέπετο σε απόλυτο υψόμετρο +19.0. Το μεγαλύτερο τμήμα του πυθμένα της δεξαμενής κατασκευάστηκε στο +4.0, ενώ ένα μικρό τμήμα του προβλέπετο στο +9.0.

Για την προστασία της λιμνοδεξαμενής από τυχόν βανδαλισμούς και την ασφάλεια των αυτοκινήτων που κινούνται στην Επαρχιακό Οδό Εγγαρών – Απόλλωνος προτάθηκε η κατασκευή περιμετρικού δρόμου, πλάτους 2.50m, στο τμήμα που είναι παράλληλος με την υπάρχουσα Ε.Ο. και 5.00m στο τμήμα κατασκευής του αναχώματος. Το μήκος του περιμετρικού δρόμου είναι περί τα 1.264m και είναι υπερυψωμένος κατά 0.80-1.20m από τη στέψη της λιμνοδεξαμενής.

Η αποστράγγιση στον πυθμένα της λιμνοδεξαμενής επιτυγχάνεται με τη διάταξη στραγγιστηρίων τύπου «ψαροκόκαλου», με κεντρικό αποστραγγιστικό σωλήνα Ø400mm και συμβάλλοντες σωλήνες Ø200mm. Στο ανάχωμα προβλέπετο η κατασκευή αποστραγγιστικού φίλτρου προστασίας ποδός.

Τα τεχνικά έργα της λιμνοδεξαμενής είναι τα ακόλουθα:

-Φρεάτιο τροφοδοσίας από τον χείμαρρο Εγγαρών

-Φρεάτιο υδροληψίας

-Φρεάτιο εκκένωσης λιμνοδεξαμενής

-Έργο υπερχείλισης υδάτων, το οποίο περιλαμβάνει τον υπερχειλιστή, επενδεδυμένη τάφρο και πλακοσκεπή οχετό, στον οποίο καταλήγει η τάφρος.

-Κλίμακα καθόδου με ένδειξη στάθμης υδάτων.

-Πιεζοθραυστικό φρεάτιο.

-Διυλιστήριο ύδατος έμπροσθεν του αναχώματος.

Ο προϋπολογισμός του εν λόγω έργου ανέρχεται στα 670.000 ευρώ.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.