Ν. Συρμαλένιος : ερώτηση στη βουλή για το πρόγραμμα CLLD «Αλιείας και Θάλασσας» στις Κυκλάδες

O Nίκος Συρμαλένιος κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή με θέμα την πρόοδο Υλοποίησης Προγραμμάτων «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (CommunityLed Local DevelopmentCLLDLEADER και «Αλιείας και Θάλασσας» Κυκλάδων.

 Ως γνωστόν, η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων εφαρμόζεται στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Αντίστοιχα, εφαρμόζεται και το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/ Αλιείας και Θάλασσας. Αποτελούν εξαιρετικά σημαντικά εργαλεία για την περιφερειακή ανάπτυξη και την βιώσιμη πρόοδο της υπαίθρου.

Στις Κυκλάδες έχουν ήδη εκδοθεί 2 προκηρύξεις για υποβολή επενδυτικών Σχεδίων στο Πρόγραμμα CLLD/ LEADER για ιδιωτικά (Νοέμβριος 2019) και δημόσια έργα (Ιούλιος 2019) το 2019. Στην μεν πρόσκληση για τα ιδιωτικά έργα υποβλήθηκαν συνολικά 53 προτάσεις με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 7.324.449,16€, υπερκαλύπτοντας κατά 246% περίπου την αρχική ενδεικτική δημόσια δαπάνη η οποία ήταν 2.980.000,00€. Στην δε πρόσκληση για τα δημόσια έργα υποβλήθηκαν συνολικά 24 προτάσεις με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 2.461.354,59€, υπερκαλύπτοντας κατά 155% περίπου την αρχική ενδεικτική δημόσια δαπάνη η οποία ήταν 1.590.000,00€.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, και κατόπιν τηλεδιάσκεψης με την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τη συντονιστική επιτροπή των Ομάδων Τοπικής Δράσης CLLD/LEADER όλης της Ελλάδας βρίσκεται «υπό εξέταση η παράταση και απλοποίηση των προγραμμάτων LEADER» και αυξήθηκε η «δημόσια δαπάνη του προγράμματος για τις ιδιωτικές επενδύσεις σε 253 εκατομμύρια ευρώ, από 146 εκατομμύρια ευρώ που ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός» εντάσσοντας «ακόμα 700-800 επενδύσεις που έχουν εγκριθεί για αγρότες και µικροεπενδυτές» σε όλη την Ελλάδα.

Το Σεπτέμβριο του 2019 αναρτήθηκε η Αναμόρφωση του Τοπικού Προγράμματος από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., η οποία και έχει ορισθεί ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Ε.Π.) Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 και της έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες διαχείρισης για Πράξεις του Μέτρου 8.3.3 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης» της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής».

Με την ίδια υπ’ αριθ. 2900 /1-8-2018 Υπουργική Απόφαση εκχωρήθηκε το ποσό του 1.889.052,00 για την υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα στις Κυκλάδες για την περίοδο 2018 έως 2023. Το ανωτέρω ποσό αφορά το άθροισμα της κοινοτικής και εθνικής συμμετοχής και εμφανίζεται θετική διαφοροποίηση από το καταγεγραμμένο ποσό προς διάθεση της Αναμόρφωσης του Τοπικού Προγράμματος κατά περίπου 700.000 ευρώ.

Σσκοπός των προγραμμάτων είναι η μέγιστη δυνατή ωφέλεια όλων των νησιών και των κατοίκων με τη μεθοδολογία σχεδιασμού «από τα κάτω» (“bottom-up”). Όμως, λόγω του γεωγραφικού κατακερματισμού των Κυκλάδων, οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης είναι δύσκολο να λάβουν χώρα στο σύνολο των δήμων, με αποτέλεσμα η πληροφόρηση να μην φτάνει μέχρι τις τοπικές κοινότητες. Είναι εξαιρετικά υψηλό το ενδιαφέρον των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για τα προγράμματα αυτά, το οποίο και αποτυπώνεται στην υπερκάλυψη των αρχικώς κατανεμημένων προϋπολογισμών, όμως δεν είναι γνωστό πώς θα κατανεμηθούν τα κονδύλια μετά την ανακοίνωση περί αύξησης του προϋπολογισμού Πρόγραμμα CLLD LEADER. Σε άλλες περιοχές, όπως το Ηράκλειο Κρήτης, τα νησιά της Αττικής και η Χαλκιδική, έχουν ήδη εκδοθεί προσκλήσεις για Πρόγραμμα CLLD «Αλιείας και Θάλασσας». Τέλος,στην ιστοσελίδα του προγράμματος δεν πληρούνται οι όροι διαφάνειας και ενημέρωσης, καθώς δε γνωρίζουμε πόσα και ποια είναι τα έργα που επιχορηγούνται, ποια είναι επιλαχόντα και ποια απορρίπτονται, δηλαδή τη σειρά κατάταξης τους.

Δείτε εδώ τη ερώτηση:

Ερώτηση για Leader Κυκλάδων

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.