Μέχρι 30/9 η υποβολή αιτήσεων του Προγράμματος Interreg “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020” 

in ΕΛΛΑΔΑ/Οικονομία

Η 4η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Προγράμματος Interreg “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020” αφορά τους Άξονες Προτεραιότητας 2 “Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές” και 3 “Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων”.

Σε ποιους απευθύνεται

Οι προτάσεις πράξεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν δικαιούχους (εταίρους) και από τις δύο συμμετέχουσες χώρες του Προγράμματος, οι οποίοι θα πρέπει να συνεργάζονται στην ανάπτυξη και την υλοποίηση των πράξεων. Επιπλέον, θα πρέπει να συνεργάζονται για τη στελέχωση ή τη χρηματοδότηση των πράξεων ή και στους δύο τομείς. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων (εταίρων) δεν πρέπει να είναι μικρότερος από δύο και δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι συμπεριλαμβανομένου και του Κύριου Δικαιούχου (Επικεφαλής εταίρου).

Για να είναι επιλέξιμοι προς συγχρηματοδότηση, ο Κύριος Δικαιούχος και οι λοιποί δικαιούχοι της πράξης θα πρέπει να εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω τρεις κατηγορίες:

  • εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές
  • οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή οργανισμοί που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
    • έχουν συσταθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού συμφέροντος, που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα
    • έχουν νομική προσωπικότητα και
    • χρηματοδοτούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από τις κρατικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή υπόκεινται σε διαχειριστική εποπτεία από τις αρχές ή οργανισμούς αυτούς ή έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό συμβούλιο, του οποίου περισσότερο από το ήμισυ των μελών διορίζεται από τις κρατικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου
    • μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου υπό προϋποθέσεις.

Περίοδος υποβολής

από 18/6/2019 έως 30/9/2019

Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής (Παράρτημα 13).

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Όροι και προϋποθέσεις

Μέγεθος πράξεων: Ο προϋπολογισμός των πράξεων ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στις 400.000 €

Προϋπολογισμός

€ 12.935.800

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Latest from ΕΛΛΑΔΑ

Go to Top