Μέτρα πρόληψης αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού στις υπηρεσίες της ΠΝΑι

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του Sars-Cov-2 (κορωνοϊού) στις υπηρεσίες της , αποφασίζει :

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις : α) Του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ87/τ.Α/7-6-10) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β) Του π.δ.130/2010 (ΦΕΚ 223/τ.Α/27-12-2010 ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 49947/22-7-2015 (ΦΕΚ 1666/τ.Β/10-8-2015) και 92066/2712-2016 (ΦΕΚ 4343/τ.Β/30-12-2016) αποφάσεις του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου γ) Του άρθρου 5 παρ.6 και 7 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

2.Την έκτακτη ανάγκη για την λήψη μέτρων πρόληψης αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του Sars-Cov-2 (κορωνοϊός).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Την αναστολή της εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών σε όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις η είσοδος συναλλασσόμενων στην υπηρεσία θα επιτρέπεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο υπάλληλο προκειμένου να προγραμματιστεί συνάντηση και να επιτραπεί η είσοδος στον χώρο της υπηρεσίας.

2.Την αναστολή των εκτός έδρας μετακινήσεων του πάσης φύσεως προσωπικού εκτός από κατεπείγουσες περιπτώσεις για τις οποίες θα δίνεται η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου για την πολιτική προστασία Αντιπεριφερειάρχη.

3.Στις υπηρεσίες της Περιφέρειας όπου παρατηρείται συνωστισμός εργαζομένων δύναται να εφαρμοστεί κυλιόμενο ωράριο κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου της υπηρεσίας και απόφαση του αρμοδίου για την πολιτική προστασία Αντιπεριφερειάρχη.

Η εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα.

Η αναστολή θα ισχύσει για όλο το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

O Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου,

Γιώργος Χατζημάρκος

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.