Διψασμένο το φράγμα της Φανερωμένης

in ΚΥΚΛΑΔΕΣ/Νάξος

Του Γιάννη Βλαχάκη

Περιμένει και αυτό -όπως άλλωστε και οι της ∆ημοτικής Αρχής Νάξου- χειμώνα βροχερό, μπας και γεμίσει…Οι τελευταίοι, δηλώνουν αισιόδοξοι. Ενώ, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο – στην περίπτωση που το επόμενο πεντάμηνο …αποδειχτεί «στεγνό»- να επιλέξουν την (ενδεδειγμένη) λύση που έχει … ονοματεπώνυμο. Και που ακούει αυτή, στο όνομα «αφαλάτωση»… Να, πώς έχει η εικόνα (κατάσταση) του Φράγματος Φανερωμένης μήνα Νοέμβριο..

 

Στο σημείο αυτό να παραθέσουμε τα στοιχεία της ταυτότητας του εν λόγω ταμιευτήρα ομβρίων: Τύπος: Λιθόρριπτο με ανάντη πλάκα από σκυρόδεμα . Τροφοδοσία: Από τον χείμαρρο Σκίνου Τεχνικά χαρακτηριστικά Ύψος αναχώματος: 49m Μήκος στέψεως: 270m Πλάτος στέψεως: 5m Όγκος αναχώματος: 451.500m3 Ωφέλιμος όγκος: 1.467.000m3 Επιφάνεια ταμιευτήρα: Στεγανοποίηση ταμιευτήρα: Φυσική στεγανότητα (γνεύσιοι, σχιστόλιθοι) Χρήση νερού: Άρδευση-Ύδρευση ∆απάνη κατασκευής: 8.984.700 ευρώ. 6 νέα φίλτρα ενεργού άνθρακα… Για την επεξεργασία των επιφανειακών νερών των ταμιευτήρων α) Λιμνοδεξαμενή Εγκαρών και β) Φράγμα Φανερωμένης,ο ∆ήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στις 11 Σεπτεμβρίου ε.έ και υπό τον γενικό τίτλο «προμήθεια και εγκατάστασηεξοπλισμού στο ταχυδιυλιστήριο Εγκαρών ∆ήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» (στο πλαίσιο του από το ΕΣΠΑ περιόδου 2014-2020 συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος),σημείωνε: Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου πράξης:

 

Η πράξη αποτελείται από 1 υποέργο που αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος έξι νέων φίλτρων ενεργού άνθρακα, με ικανότητα διύλισης 75 κ.μ. / ώρα το καθένα, σε συνέχεια υφιστάμενων δώδεκα φίλτρων θολότητας (έξι ζεύγη) που βρίσκονται στο ταχυδιυλιστήριο Εγκαρών Νάξου για την επεξεργασία των επιφανειακών νερών των ταμιευτήρων: Λιμνοδεξαμενή –Φράγμα Φανερωμένης. Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται επίσης: η προμήθεια και εγκατάσταση τριών μεταλλικών κιβωτίων προστασίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού και των απαραίτη-των αναλώσιμων χημικών υλικών, ο ηλεκτρολογικός πίνακας ελέγχου και αυτοματισμού, το λογισμικό εφαρμογής και λειτουργίας, οι απαιτούμενες ηλεκτρικές-υδραυλικές μετατροπές και λοιπές υποδομές για την πραγματοποίηση της πράξης, η δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας ως ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο από τον ανάδοχο και η εκπαίδευση του προσωπικού του αναθέτοντος φορέα.

 

Αποτελέσματα Με την υλοποίηση της πράξης θα επιτευχθεί αναβάθμιση και βελτίωση υφιστάμενων υποδομών του ∆ήμου στον τομέα της ύδρευσης. Ταυτόχρονα με την τηλεπαρακολούθηση του συνόλου των διεργασιών και την εγκατάσταση αυτοματισμών λειτουργίας, διασφαλίζεται η εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και η αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου πόσιμου νερού που διατίθεται στην κατανάλωση από το ταχυδιυλιστήριο Εγκαρών. Αναμενόμενα οφέλη Ποιοτική αναβάθμιση του παρεχόμενου πόσιμου νερού για την υδροδότηση της πόλης της Χώρας Νάξου και των διασυνδεδεμένων δυτικών παραλιακών οικισμών του νησιού της Νάξου. Ο ωφελούμενος πληθυσμός υπολογίζεται σε 30.000 άτομα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*